Pluvial flooding simulation on Chemelot industrial estate

Samen met de terreinbeheerder van Chemelot hebben we gekeken naar de afbakening van het studiegebied en van de projectstappen. Daarna hebben we het reeds aanwezige SOBEK-rioleringsmodel, de landgebruikskaart, de hoogtekaart en de bodemkaart omgezet naar een integraal 3Di model. Dit model is gevalideerd met de rioolbeheerder (RHDHV) en de terreinbeheerder (Sitech Services BV). Met behulp van het integrale 3Di-model hebben we veel inzicht gekregen in de gevoeligheid van het gebied ten aanzien van hevige neerslag.Hiervoor hebben we de ‘blauwe vlekken’ vertaald naar knelpunten ten aanzien van begaanbaarheid van infrastructuur irt de calamiteitenorganisatie en risico op water in fabrieken.

De resultaten van deze analyses zijn gepresenteerd aan de terreinbeheerder en -gebruikers (mn. petrochemische industrie). In deze sessies is het ambitieniveau bepaald.

Vervolgens zijn er diverse oplossingsrichtingen modelmatig verkend. Deze oplossingsrichtingen hebben betrekking op zowel de riolering als de buitenruimte. In drie stappen is een maatregelpakket opgesteld, waarmee de wateroverlast aanzienlijk kan worden verminderd. Dit alles is gedaan in nauwe samenwerking met Sitech Services BV.

Met het uitvoeren van de stresstest hebben de Sitech Services BV en de terreingebruikers inzicht gekregen in de gevoeligheid van het industrieterrein Chemelot ten aanzien van hevige neerslag en de opgave die daaruit volgt. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn getoetst aan haalbaarheid en modelmatig verkend. Dit heeft geleid tot een maatregelpakket. Het maatregelpakket zal in detail moeten worden uitgewerkt en

 

Ready to start?

Are you interested in how 3Di works and how you can use it? Please use this form to request a demonstration. We will contact you to give an online demonstration and will answer all your questions.

close